Zakon o Rokovima Izmirenja Novčanih Obaveza u Komercijalnim Transakcijama

advokat beograd

Novi Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata i između privrednih subjekata.

Zakon ima za cilj da kreira povoljnije uslove za obavljanje privredne delatnosti u Republici Srbiji, da unapredi i obezbedi redovno izmirenje dospelih novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, te povećava likvidnost privrednih subjekata i spreči nastajanje štetnih posledice kao što su stečaj i bankrotstvo.

 Početak primene Zakona

Dan 31.03.2013. je dan početka primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Dan 01.01.2014. je dan početka primene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama za privredne subjeke koji su u postupku restrukturiranja, a koji su u komercijalnim transakcijama dužnici.

Polje primene zakona

Zakon se primenjuje na komercijalne transakcije, koje u smislu ovog zakona predstavljaju ugovorene transakcije između javnog sektora i privrednih subjekata, i ugovorene transakcije između privrednih subjekata koje za predmet imaju isporuku dobara, odnosno pružanje usluga uz naknadu, u koje se ubrajaju i građevinski i investicioni radovi i komunalne usluge.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na ugovorne odnose u komercijalnim transakcijama koji su zaključeni od 31. marta 2013. godine.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na komercijalne transakcije čija realizacija nije započeta do 31. marta 2013. godine, a koje proističu iz ugovornog odnosa zaključenog pre 31. marta 2013. godine.

Zakon se ne primenjuje na privredne subjekte nad kojima je otvoren postupak stečaja, u komercijalnim transakcijama u kojima su ovi privredni subjekti dužnici.

Ugovoreni rokovi dospeća izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata i između privrednih subjekata

 

  Ugovoreni rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata ne mogu biti duži od 60 dana,

  • Ugovoreni rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, u slučaju kada je u tom ugovornom odnosu javni sektor dužnik ne mogu biti duži od 45 dana,
  • Ugovoreni rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, u slučaju kada je u tom ugovornom odnosu privredni subjekat dužnik ne mogu biti duži od 60 dana.

Ukoliko rok izmirenja novčanih obaveza nije regulisan ugovorom ili ne postoji ugovor ili je pak ugovoren duži rok od propisanog, dužnik  je dužan da bez prethodne opomene izmiri novčanu obavezu u zakonom propisanim rokovima

 Subjekti i situacije u odnosu na koje zakon predviđa određene izuzetke:

 1.Ugovorom između privrednih subjekata može se predvideti duži rok od 60 dana ali ne duži od 90 dana, ukoliko ugovorne obaveze zahtevaju isplatu u ratama za isporučenu robu, odnosno pružene usluge, u kom slučaju  najmanje 50 % novčane obaveze mora biti isplaćeno zaključno sa istekom polovine tako ugovorenog roka, a ostatak novčane obaveze do isteka tog roka,

  1. Ugovorom između privrednih subjekata može se predvideti duži rok od 60 dana, pod uslovom da dužnik  obezbedi plaćanje u ugovorenom roku  predajom poveriocu bankarske garancije ili avalirane menice od strane banke kao instrumente obezbeđenja  naplate duga,
  2. Zakon predviđa izuzetak kada je reč o Republičkom fondu za zdravstveno osiguranja, odnosno korisniku sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kada je u ulozi dužnika u komercijalnim transakcijama u pogledu roka dospeća izmirenja novčanih obaveza.

Ugovoreni rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama kada je dužnik Republički fond za zdravstveno osiguranja, odnosno korisnik sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ne mogu biti duži od 90 dana.

Međutim odnosu na Republički fond za zdravstveno osiguranja, odnosno korisnike sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kada su u ulozi dužnika u komercijalnim transakcijama zakon predviđa uvođenje postepenog skraćivanja roka za izmirenje novčanih obaveza i to na sledeći način:

a) od 31. marta 2013. godine do 31. decembra 2013. godine – rok za izmirenje novčanih obaveza ne može biti duži od 150 dana;

b) od 1. januara 2014. godine do 31. decembra 2014. godine – rok za izmirenje novčanih obaveza ne može biti duži od 120 dana;

c) od 1. januara 2015. godine – rok za izmirenje novčanih obaveza ne može biti duži od 90 dana;

Posledice ne izmirivanja novčanih obaveza u zakonom propisanim rokovima

1. Za slučaj da novčana obaveza nije izmirena u zakonom propisanom roku poverilac ima pravo:

  • na naknadu za kašnjenje u ispunjenju novčane obaveze u iznosu od 20.000 dinara,
  • na naknadu troškova predviđenih ugovorom ili drugim propisima,
  • na naknadu troškova izvršenja, u skladu sa zakonom koji uređuje izvršni postupak,
  • na zakonsku zateznu kamatu.

2. Ne izmirivanje novčanih obaveza u zakonom propisanim rokovima predstavlja prekršaj, za koje je zaprećena novčana kazna i to:

-od 100.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, odnosno privredni subjekt ili subjekt javnog sektora,

-od 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnika,

-od 10.000 do 150.000 dinara za fizičko lice koje je nosilac poljoprivrednog gazdinstva,

-od 5.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u javnom sektoru,

-od 5.000 do 150.000 dinara za zastupnika privrednog društva, zadruge i ostalih pravnih lica.