ADVOKAT SANJA ŠARIĆ - ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD

Advokat je priznati stručnjak prava koji stalnim usavršavanjem kroz svoj rad, praćenjem i izučavanjem zakona, sudske prakse unapređuje svoje znanje u cilju vršenja advokatske prakse u skladu sa priznatim načelima advokature.

Zadatak advokata je da unapred prepozna potrebe i interese svojih stranaka, posavetuje i ponudi svojim strankama najoptimalniji, najlakši i najekonomičniji način na koji će iste uspešno ostvariti i zaštititi svoja prava i na zakonu zasnovane interese.

Advokat Sanja Šarić sa sedištem kancelarije u Beogradu, ul. Gospodar Jevremova 47/4, u svom radu nastoji da pružanjem adekvatne pravne pomoći pomogne fizičkim i pravnim licima koja se u svakodnevnom životu i poslovanju susreću sa složenim administrativnim procedurama, licima koja žele da na siguran način ostvare i zaštite svoja imovinska i druga prava, kao i licima čija su prava povređenja ili ugrožena nezakonitim postupanjem drugih lica ili nezakonitim postupanjem državnih organa.

U svom radu nastojimo da stankama unapred ukažemo na eventualne propuste, nedostake i neusklađenosti. Sa nama su stranke sigurne da su njihove radnje, zaključeni pravni poslovi i poslovanje usklađeni sa zakonom, kao i da uživaju punu pravnu zaštitu.

Odlikuje nas stručnost, profesionalizam, posvećenost klijentu i postizanju rezultata.

NAJZNAČAJNIJE INFORMACIJE O NOVOM ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

01.02.2012. je dan početka primene novog Zakona o privrednim društvima. Na vreme uskladite svoj osnivački akt, kapital i organe sa novim Zakonom. Izvršite registraciju promena kod Agencije za privredne registre u zakonskom roku, jer na taj način izbegavate pokretanje postupka prinudne likvidacije i brisanja iz registra. Usklađivanje sa novim zakonom je pokazatelj vaše poslovne ozbiljnosti, odgovornosti prema vašem biznisu, vašim zaposlenima, poslovnim partnerima i poveriocima. Saznajte više o novom zakonu o privrednim društvima

Postojeća društva sa ograničenom odgovornošću su dužna da najkasnije do dana početka primene zakona, odnosno do dana 01.02.2012. usklade svoj kapital i organe, kao i da izvršene promene preregistruju kod nadležnog registra odnosno Agencije za privredne registre u roku od tri meseca od dana primene novog zakona. Nepostupanje u skadu sa propisanom obavezom sankcionisano je pokretanjem postupka prinudne likvidacije i brisanjem društva iz registra.

Prema najnovijim izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koje su stupile na snagu dana 04.01.2012. godine, izmenjeni su zakonski rokovi za postupak usklađivanja i preregistracije, samo u odnosu na akcionarskih društva, te je na taj način akcionarskim društvima omogućeno da donesu nove osnivačke akte i izvrše izbor novih organa na prvoj narednoj sednici skupštine, odnosno najkasnije do 30.06.2012., kao i da izvrše preregistraciju izmena podataka kod Agencije za privredne registre najkasnije do 15.07.2012.

USLUGE

Oblast privrednog prava:

- osnivanja i registrovanja svih formi privrednih društava, ogranaka, predstavništva, udruženja, fondova itd.
- statusne promene
- spajanje, podele, pripajanje, izdvajanje
- registrovanje promena članova, udela, kapitala, sedišta, delatnosti, zastupnika
- lividacija i brisanje iz registra
- faktoring - naplata potraživanja sudskim i vansudskim putem
- sve vrste utuženja
- naknada štete
- devizno poslovanje
- poresko pravo
- radno pravo
- odbrana u prekršajnim postupcima i postupcima privrednih prestupa

Oblast građanskog prava:

- promet nekretninama
- ugovor o doživotnom izdržavanju
- pravljenje pisanje testamenta
- bračni i porodični sporovi
- nasledno pravo
- ugovorno pravo
- upravni sporovi

Google+