ADVOKAT - ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD

Advokat je priznati stručnjak prava koji stalnim usavršavanjem u okviru svoje prakse, praćenjem i izučavanjem zakona, sudske prakse domaćeg suda i Evropskog suda za ljudska prava unapređuje svoja znanja i veštine u cilju vršenja advokatske prakse u skladu sa priznatim načelima advokature.

Advokat , u svom radu nastoji da pružanjem odgovarajuće pravne pomoći omogući fizičkim i pravnim licima da na siguran i pouzdan način ostvare i zaštite imovinska i druga prava povređena ili ugrožena nezakonitim postupanjem drugih lica, državnih organa i organizacija.

U svom radu nastojimo da unapred prepoznamo potrebe i interese stranaka, ukažemo na eventualne propuste i nedostake, posavetujemo i ponudimo strankama optimalan i ekonomičan način za uspešnu realizaciju i zaštitu njihovih prava.

Uz pomoć advokata stranke su sigurne da su njihove radnje i zaključeni pravni poslovi usklađeni sa zakonskom regulativom, i da uživaju punu pravnu zaštitu.

Odlikuje nas stručnost, profesionalnost i posvećenost klijentu.


JAVNI BELEŽNIK I JAVNOBELEŽNIČKE ISPRAVE

Dana 01.09.2014. godine, dan kada je počela primena Zakona o javnom beležništvu, javnom beležniku poverena su određena javna ovlašćenja u oblasti zaključenja pravnih poslova, potvrđivanja privatnih isprava, overi potpisa, prevoda, prepisa, izvoda i rukopisa.

Učešće javnog beležnika u postupku zaključenja pravnih poslova je obavezno prilikom zaključenja formalnih pravnih poslova. Formalni pravni posao je posao u pogledu koga zakon propisuje određenu formu.
Pravni posao koji nije zaključeni u propisanoj formi nema pravno dejstvo.
Zakonska forma ima za cilj zaštitu javnih interesa.

Zakonom o javnom beležništvu i drugim posebnim propisima predviđene su različite obavezne forme za zaključenje pravnih poslova iz oblasti prometa nepokretnosti, nasleđivanja, porodičnog i privrednog prava.
Zakon razlikuje javnobeležnički zapis, javnobeležničku solemnizaciju ( potvrda privatne isprave), i javnobeležničku legalizaciju ( overa potpisa ).

Pravni poslovi u pogledu kojih zakon predviđa obaveznu formu javnobeležničkog zapisa, pod pretnjom ništavosti su: ugovor o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica, sporazum o zakonskom izdržavanju, ugovor o hipoteci i založna izjava ukoliko imaju snagu izvršne isprave.

U pogledu ostalih formalnih pravnih poslova zakon propisuje obavezu solemnizovanja privatne isprave.
U postupku javnobeležničke solemnizacije, javni beležnika ne sastavlja ispravu o pravnom poslu, ispravu sastavlja stranka ili advokat, a javni beležnik potvrđuje ( solemnizuje ) privatnu ispravu, ukoliko su ispunjeni uslovi za solemnizaciju. Ko je javni beležnik - notar pročitajte opširnije


PROMET NEPOKRETNOSTI

Ugovor o prometu nepokretnosti je pravni osnov za sticanje prava svojine na nepokretnosti. To može da bude kupoprodajni ugovor, ugovora o poklonu, ugovora o razmeni nepokretnosti ili neki drugi pravni posao.

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti je najučestaliji pravni posao na osnovu koga se vrši promet nepokretnosti.

Ugovor o prometu nepokretnosti mora da ispunjava sve uslove u pogledu forme i sadržine, jer jedino tada predstavlja valjan pravni osnov za uknjižbu prava svojine kod registra nepokretnosti.
Ugovor o prometu nepokretnosti je formalan pravni posao.
Forma pravnog posla na osnovu koga se vrši promet nepokretnosti propisana je Zakonom o prometu nepokretnosti i Zakonom o javnom beležništvu.

Ugovor o prometu nepokretnosti se zaključuje u formi javnobeležničke potvrđene (solemnizovane) isprave. U postupku javnobeležničke solemnizacije, javni beležnika ne sastavlja ispravu o pravnom poslu, ispravu sastavlja stranka ili advokat, a javni beležnik na čijem se području nalazi nepokretnost potvrđuje ( solemnizuje ) privatnu ispravu, ukoliko su ispunjeni uslovi za solemnizaciju. Promet nepokretnosti - pročitajte opširnije

USLUGE

Oblast privrednog prava:

- osnivanja i registrovanja svih formi privrednih društava, ogranaka, predstavništva, udruženja, fondova itd.
- statusne promene
- spajanje, podele, pripajanje, izdvajanje
- registrovanje promena članova, udela, kapitala, sedišta, delatnosti, zastupnika
- lividacija i brisanje iz registra
- faktoring - naplata potraživanja sudskim i vansudskim putem
- sve vrste utuženja
- naknada štete
- devizno poslovanje
- poresko pravo
- radno pravo
- odbrana u prekršajnim postupcima i postupcima privrednih prestupa

Oblast građanskog prava:

- promet nekretninama
- ugovor o doživotnom izdržavanju
- pravljenje pisanje testamenta
- bračni i porodični sporovi
- nasledno pravo
- ugovorno pravo
- upravni sporovi

Google+